OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA i UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia; 
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. 

3. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient - najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności - może złożyć reklamację bezpośrednio u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta lub wysłać oświadczenie o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy przed jego upływem wysłać uzupełniony formularz reklamacyjny z opisem stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia. 

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może: a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, b) żądać usunięcia wady, c) żądać obniżenia ceny, d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c. 

5. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni. 

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych, jeśli towar pochodzi od producenta krajowego / 30 dni, jeśli towar pochodzi od producenta spoza granic Polski od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 570 722 733 (koszt połączenia zgodnie z tabelą opłat operatora).

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY DO POBRANIA